Eficiența Energetică

Pentru a reduce intensitatea energetică în sectoarele mari consumatoare de energie și pentru
a atinge obiectivele propuse atât în Strategia Națională în domeniul eficienței energetice cât și
în Planul naționale de acțiune în domeniul eficienței energetice corespunzător Directiva
2006/32 / CE, vor fi luate măsuri în următoarele direcții:
Industrie
 audituri energetice și managementul eficient al energiei;
 îmbunătățirea eficienței energetice prin susținerea finanțării din fondurile
comunitare;
 campanii de informare.

Transport
 reducerea consumului de energie și modernizarea transportului feroviar de mărfuri;
 creșterea calității transportului public, astfel încât oamenii să-l folosească
preponderent în locul mașinilor proprii;
 extinderea transportului public cu noi rute;
 creșterea traficului și eficiența la parcare;
 asigurarea mijloacelor de transport în comun pentru angajați de către societățile
beneficiare;
 creșterea și dezvoltarea transportului feroviar în transportul urban (tramvaie,
troleibuze);
 creșterea eficienței energetice a vehiculelor prin stabilirea unor criterii minime de
eficiență;
 introducerea de standarde care să sprijine vehiculele mai eficiente și mai puțin
poluante;
 utilizarea bio-combustibililor.
Pentru a fi acceptate și aplicate pe scară largă, o componentă esențială în punerea în aplicare a
măsurilor menționate mai sus este educația populației.
Rezidențial (consumul final de energie în clădiri: încălzire, apă caldă și iluminat):
 reabilitarea anvelopei clădirii prin măsuri de reabilitare termică și sprijin
financiar pentru proprietarii cu venituri mici pentru efectuarea lucrărilor de
reabilitare;
 creșterea eficienței instalațiilor termice existente;
 creșterea eficienței iluminatului, utilizarea lămpilor cu consum redus;
 obligația de a aplica dispozițiile directivei și standardele europene privind noile
clădiri;
 creșterea eficienței energetice prin susținerea finanțării din fondurile comunitare;
 continuarea contorizării energiei termice la consumatorul final;
 dezvoltarea de programe de educație pentru populație, în școli și prin
intermediul mass-mediei cu scopul economisirii energiei, protecției mediului și
utilizării surselor regenerabile de energie la nivel local;
 stimularea funcționării companiilor de servicii energetice (ESCO).
Sector public
 creșterea eficienței și reducerea consumului în iluminatul public;
 creșterea eficienței și reducerea consumului în instalațiile de alimentare cu apă;
 creșterea eficienței în clădirile publice.
Agricultură
 creșterea eficienței și utilizării biocarburanților;
 dezvoltarea de culturi energetice, atât pentru producerea de bio-combustibili,
precum și de energie electrică și energie termică prin cogenerare;
 creșterea eficienței energetice a irigațiilor.

Cogenerare
 promovarea cogenerării de înaltă eficiență;
 identificarea și valorificarea potențialului național de cogenerare;
 auditarea energetică a unităților de cogenerare;
 reabilitarea și modernizarea instalațiilor existente pentru creșterea eficienței și
reducerea impactului asupra mediului.
• Surse regenerabile de energie
 creșterea gradului de utilizare SRE în condiții de eficiență economică pentru
producerea energiei electrice și termice, facilitarea accesului la rețeaua electrică,
în faza de investiții;
 dezvoltarea certificatelor verzi pentru a atrage capitalul privat în investiții în
domeniul SRE;
 promovarea mecanismelor de susținere a utilizării SRE pentru producerea
căldurii și apei calde de uz casnic;
 utilizarea fondurilor structurale.
Utilizarea Bio-combustibililor
Până în anul 2020, procentul de utilizare a bio-combustibililor se va ridica la cel puțin 10%, în
condițiile noilor generații de bio-combustibili.